Project nadia


Project Nadia zet in op preventieve zorg, vroegsignalering en ontwikkelingsondersteuning binnen het basisonderwijs. Het project bevat zowel generieke als specifieke interventies die het pedagogische klimaat ondersteunen en leerkrachten ontlasten.

Project Nadia werkt evidence based en gebruikt een speelse methodiek die ervoor zorgt dat kinderen zich gezien en gehoord voelen en die aansluit op hun belevingswereld.

Kinderen krijgen in het dagelijkse leven veel meer te verduren dan de omgeving in de gaten heeft. Dit kunnen problemen op school zijn met bijv. andere klasgenoten, maar ook problemen thuis, zoals armoede, ziekte of zelfs verwaarlozing.

Vaak hebben leerkrachten hier minder zicht op dan in eerste instantie wordt gedacht. Het zijn immers niet de onderliggende oorzaken maar de interne of externe gedragsproblematiek die opvallen. Leerkrachten hebben de uitdagende taak om grote groepen te onderwijzen, waardoor er niet altijd even veel ruimte overblijft voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

STEUN VOOR
KIND ÉN
LEERKRACHT

Project Nadia ondersteund het pedagogische klimaat door klassikaal te werken rondom relevante thema’s, zoals verwaarlozing, geweld en armoede. Het doel van deze lessen is drieledig:

  • Vroegsignalering;
  • Ontwikkeling van copingsvaardigheden stimuleren;
  • En een klimaat creëren waar kinderen hun zorgen leren te uiten en delen.

Binnen dit kader worden er in de les regelmatig brieven geschreven aan ‘Nadia’, waarin de kinderen hun zorgen op een veilige manier kunnen uiten. Nadia zorgt er op haar beurt voor dat iedere brief beantwoord wordt, ieder kind en iedere ‘zorg’ wordt op deze moment erkend.

Deze methode werkt vooral effectief bij kinderen waar de zorgen groot zijn of die zich nog niet goed klassikaal durven te uiten. De specifieke interventies nemen de vorm aan van kortdurende individuele spelsessies (15-25 min). met ervaren dramatherapeuten. De spelsessies bieden een extra mogelijkheid tot uiten, waardoor de leerling innerlijke spanningen loslaat (6). Er wordt gewerkt aan het reduceren van stress en spanning zodat het kind de rest van de dag zich weer volledig kan concentreren op het schoolwerk.


Spelenderwijs ontwikkelenSpelen is een natuurlijke activiteit voor kinderen. Fantasierijke rollenspelen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling. Niet alleen heeft dit een positief effect op de eigenwaarde, de interpersoonlijke en persoonlijke sociale relaties, maar ook op de cognitieve vaardigheden (3). Improvisatie in het bijzonder helpt kinderen meer assertief en zelfzeker te worden (5).

In de sessies wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van open improvisatiespel. Hierdoor is er veel ruimte voor projectie, waardoor er op een veilige manier gewerkt kan worden rondom vervelende situaties uit het leven van het kind.Deze interventie brengt kinderen al spelend in aanraking met de mogelijkheid zich te
ontwikkelen en uiting te geven aan mogelijke problematiek (2).

Het kind wordt licht uitgedaagd om gevoelens te verkennen in het spel en verkent daarmee tegelijkertijd verschillende copingstijlen. Wanneer een situatie die moeilijk is of angst oproept een paar keer is gespeeld nemen de angstige of stressvolle gevoelens af (1). In deze sessies wordt voornamelijk fysiek gespeeld. Lichamelijk actief zijn kan leiden tot een bevrijding van energie wat kan resulteren in (zelf)expressie (7).

Dramatherapeuten zijn opgeleid in pedagogiek, sociologie, psychologie, theater en spel. Zij werken op het raakvlak tussen zorg en welzijn en de kunsten. Kinderen kunnen vaak beter uit de voeten met deze deels non-verbale werkwijze, waarin spelenderwijs leren voorop staat. De ‘spelwereld’ is een veilige plek waar falen, dromen en oefenen plaats kunnen vinden zonder negatieve gevolgen of oordeel. Toch is het ‘doen alsof’ in spel bijna net zo spannend als het echte leven!

Achtergrond & OnderzoekHet A.L.I.V.E. program in Amerika

Onderzoek naar deze vorm van ondersteuning binnen scholen loopt al enkele jaren in New Haven (Verenigde Staten). In het Post Traumatic Stress Center in New Haven wordt naast het therapie aanbod ook het A.L.I.V.E. program op scholen in achterstandswijken uitgevoerd. Het ALIVE programma (Animating Learning by Integrating and Validating Experience) heeft als doel verwerken van trauma, hetgeen veelvuldig voorkomt onder de studentenpopulatie. In New Haven wordt het programma ingezet interventie tot stressreductie met als gevolg een verbeterde concentratie tijdens de lessen. Uit onderzoek naar effecten van dit programma is gebleken dat 98% van de leerkrachten vindt dat de stress reducerende sessies een positief effect hadden op hun leerlingen. 91% van de leerkrachten geeft aan dat het onderzoek hen geholpen heeft bij het beter aansturen van de klas (8).

Vertaalslag naar Nederland

De sessies in Nederland zijn niet per definitie gericht op leerlingen met trauma’s, maar meer op het uiten van thema’s die op dat moment een belemmering vormen voor de leerling (9). Het doel van de sessies is, net als bij de sessies in New Haven, dat de leerling aan het einde voldoening heeft gekregen binnen het spel, zodat de thema’s die hem/haar voorheen belemmerden, geen storende factor meer vormen (1). De verschillende onderzoeken op basisscholen in Nederland laten een afname in externe gedragsproblematiek zien (1,4) en een positieve ontwikkeling in sociale vaardigheden (1).

Praktische informatieU kunt telefonisch contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek over wat dit initiatief voor uw school of scholengemeenschap kan betekenen.

Contact

Leonie der Kinderen:
(+031)6 22 32 85 01
Stéphanie van Zandvoort:
(+031)6 29 09 32 40

Download hier onze brochure.


Literatuurlijst

1. Vermolken, N. (2015). Van spelen komt leren. Een actie onderzoek naar het inzetten van 15 minuten sessies waarin de methode Developmental Transformations wordt gehanteerd voor het verbeteren van sociale vaardigheden bij kinderen met trekken van externe gedragsproblematiek (bachelor thesis). Geraadpleegd van https://hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_zuyd/oai:surfsharekit.nl:cc3fbbcb-4d6c-44b9-9bed-8a5077812c7c op 28/01/2018

2. Willemsen, M. (2014). In dramatherapie spelen met het onspeelbare: developmental transformations voor het behandelen van chronisch getraumatiseerde kinderen. Tijdschrift voor vaktherapie, 4, 10-17.

3. Johnson, D., R. &. Sajnani, N. (2014). Trauma-Informed Drama Therapy. Springfield, IL: Charles C. Thomas.

4. Van der Voort, K., Gorp, L., Van Meegen, M. (2014). Dramatherapeutisch onderzoek naar het effect van improvisatiespel op het zelfvertrouwen van kwetsbare burgers (bachelor thesis). Geraadpleegd van https://hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_han/oai:surfsharekit.nl:03296060-04ac-47fa-8d45-25d6ca36b479 op 10/01/2018

5. Maples, J. (2007). English class at the improv: Using improvisation to teach middle school students confidence, community, and content. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 80(6), 273-277.

6. Mönks, F.J., Knoers, A.M.P. (2004) Ontwikkelingspsychologie. Assen: Koninklijke Van Gorcum

7. Smeijsters, H. (2008) Handboek creatieve therapie. Bussum: Coutinho.

8. Foundation for the Arts and trauma, Inc. (2013) Annual report 2012-2013 A.L.I.V.E. Addressing Toxic Stress through Early Screening and Preventive Intervention.

9. Pitre, R. (2014). Extracting the perpetrator: Fostering parent/child attachment with developmental transformations. In N. Sajnani & D.R. Johnson (Eds.) Trauma-Informed Drama Therapy: Transforming Clinics Classrooms, and Communities. Springfield, IL: Charles C. Thomas