Ervaringsgerichte Therapie

Ervaringsgerichte therapie is een therapievorm waarbij ervaren, voelen en handelen centraal staan. Door te dòen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties.

Tijdens de therapie komen deze drie samen waardoor leerervaringen in ons systeem kunnen worden geïntegreerd.
Alle ervaringen die we opdoen worden ergens opgeslagen in het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan een pianist die door oefening beide handen en tien vingers afzonderlijk kan bewegen en zo muziek maakt. De pianist denkt niet meer na over elke afzonderlijke noot die hij speelt, zijn vingers weten “van zelf” wat ze moeten doen.

In het voorbeeld van de pianist is het heel prettig dat zijn vingers weten wat ze moeten doen. Maar stel nu dat je door ervaringen hebt geleerd dat je niet voor jezelf mag opkomen? Of dat je een muur om je heen moet trekken en niemand in vertrouwen kunt nemen?

Net als de pianist heeft iedereen bepaalde informatie in het lichaam opgeslagen. Door ervaringsgerichte therapie kun je toegang krijgen tot deze informatie en nieuwe informatie “toevoegen”.

 

“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken!”
– Confusius</p style>

Bij Centrum Vaktherapie bieden wij ervaringsgerichte therapie en ondersteuning. Onze overtuiging is dat mensen leren door te doen en te ervaren waarbij fysieke, speelse en creatieve kanten worden aangesproken.
Niet alle problemen zijn op te lossen door er enkel over te praten. Wij maken gebruik van het gesprek, maar de nadruk ligt vooral op het non-verbale aspect. Op creatieve wijze wordt je uitgenodigd en uitgedaagd om binnen de therapie nieuwe ervaringen op te doen.
De opgedane ervaringen leiden tot inzichten en nieuwe vaardigheden die praktisch toepasbaar zijn en je helpen in het dagelijks leven.

Ervaringsgerichte Muziektherapie

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. De nadruk ligt op de beleving en de ervaring binnen de muziek in het huidige moment. Psychische problemen en stoornissen komen vaak tot uiting in hoe iemand muziek maakt. Hier kan de therapeut op inspelen tijdens het muzikale spel. Door gerichte ervaringen aan te bieden, kan er aan behandeldoelen worden gewerkt en kunnen problemen (non-verbaal) worden doorgewerkt. Uiteraard is er ook ruimte voor nabespreking, maar de kracht zit vooral in het opdoen van de (nieuwe) ervaringen.

Ervaringsgerichte Dramatherapie

Dramatherapie werkt net als muziektherapie ervaringsgericht. Dit betekent dat de ligt op het doorleven en omgaan met de problematiek die speelt. Gesprek maakt nog steeds wel onderdeel uit van de therapie, maar daar ligt de nadruk niet op. Spel is het middel wat de dramatherapeut gebruikt om een veranderingsproces in gang te zetten. Iemand zijn psychische gesteldheid komt tot uiting binnen het spel, daar speelt de therapeut op in. Door het spel te analyseren en te kijken waar iemand behoefte aan heeft worden er nieuwe ervaringen aangeboden. Deze ervaringen helpen je nieuwe situaties te verkennen, eigen te maken en oude, vervelende, patronen te doorbreken.

Ervaringsgerichte Dans- en Bewegingstherapie

Ook Dans- en Bewegingstherapie is een ervaringsgerichte en non-verbale therapievorm, maar werkt bovenal lichaamsgericht. De verbinding tussen geest en lichaam in het hier en nu staat centraal. De focus ligt erop dat hetgeen we in onze psyche ervaren ook in ons lichaam te voelen is en zichtbaar wordt. Het lichaam vormt het belangrijkste materiaal om tot herstel, verandering en ontwikkeling te komen. Door het persoonlijke bewegingsvocabulaire te onderzoeken en uit te breiden, wordt tot verandering en groei gekomen in het gedrags- en handelingspatroon in het dagelijkse leven. Hier worden lichaamsgerichte observatiemethodieken bij gebruikt. Via de weg van beweging worden nieuwe mogelijkheden geëxploreerd, het contact met je eigen lijf verstevigd en de weg naar het woord weer gevonden.